Επιταγή Εισόδου για νέους άνεργους από 18 έως 29 ετών για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας στον κλάδο του τουρισμούΗ δράση ΑΦΟΡΑ 8.000 άνεργους νέους ηλικίας από 18 έως 29 ετών (1/1/1985-31/12/1996),

ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ είναι η επίτευξη μιας δομημένης πορείας εισόδου των άνεργων νέων στην αγορά εργασίας, η οποία δυνητικά καταλήγει στην τοποθέτησή τους σε θέσεις απασχόλησης σε επιχειρήσεις που εξυπηρετούν και ενισχύουν άμεσα ή έμμεσα τον τουρισμό και το τουριστικό προϊόν της χώρας .

Δικαίωμα Συμμετοχής έχουν έχουν άνεργοι νέοι οι οποίοι πληρούν τις κάτωθι προϋποθέσεις:

• Απόφοιτοι Πανεπιστημίων/ ΤΕΙ Είναι κάτοχοι πτυχίου ανώτατης εκπαίδευσης της Ελλάδας ή του εξωτερικού αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ ή βεβαίωσης περί αναγνωρισμένων επαγγελματικών προσόντων, πτυχιούχων τυπικής ανώτατης εκπαίδευσης, από το ΣΑΕΙ ή το ΣΑΕΠ, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

• Είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ, ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι.

• Απόφοιτοι υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

• Είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ, ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι.

Δικαιολογητικά Συμμετοχής:
α) φωτοτυπία ταυτότητας
β) φωτοτυπία κάρτας ανεργίας σε ισχύ
γ) φωτοτυπία απολυτηρίου Γυμνασίου/Λυκείου/ΙΕΚ για τους αποφοίτους υποχρεωτικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
δ) φωτοτυπία τίτλων σπουδών Ανωτάτης εκπαίδευσης για τους αποφοίτους ΑΕΙ / ΤΕΙ
ε) φωτοτυπία πιστοποιητικού καλής και μέτριας γνώσης ξένης γλώσσας (εφόσον υπάρχει)
στ) εκκαθαριστικό σημείωμα εφορίας οικονομικού έτους 2014 (πράξη διοικητικού προσδιορισμού φόρου 2014)
ζ)έντυπο εξατομικευμένης παρέμβασης (το παραλαμβάνετε από ΟΑΕΔ)
η)Υπεύθυνη Δήλωση ότι δεν είσαστε μαθητές ή σπουδαστές
θ) ΙΒΑΝ τραπεζικού λογαριασμού οποιασδήποτε τράπεζας (αποκλειστικός δικαιούχος ή α’ δικαιούχος του λογαριασμού 


Εκπαιδευτικό Επίδομα έως 2550€

Θεωρητική Κατάρτιση σε εξειδικευμένες δεξιότητες

Πρακτική άσκηση σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, επιχειρήσεις τουριστικών καταλυμάτων, επιχειρήσεις σύνθετης τουριστικής ανάπτυξης, επιχειρήσεις συνεδριακού τουρισμού, επιχειρήσεις εκθεσιακού τουρισμού, τουριστικά γραφεία, αεροπορικές και ακτοπλοϊκές επιχειρήσεις, εταιρίες μεταφορών και επιχειρήσεις ενοικίασης αυτοκινήτων, επιχειρήσεις κρουαζιέρας, επιχειρήσεις επαγγελματικών σκαφών, λειτουργίας μαρινών, επιχειρήσεις επίγειας εξυπηρέτησης αεροσκαφών, καθώς και επιχειρήσεις εξυπηρέτησης των ανωτέρω, μέλη ή μη του ΣΕΤΕ

Η διάρκεια της πρακτικής άσκησης στο σύνολό της (α΄ και β΄ φάση), δεν θα υπερβαίνει τους 6 μήνες. 

Επικοινωνήστε μαζί μας στα παρακάτω στοιχεία για να σας ενημερώσουμε για την συμπλήρωση της αίτησής σας.


ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ Κ.Ε.Κ.
ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟ 2 - Εθνικής εμβέλειας
Ειρήνης 8 - Γρεβενά 51100
Τηλ. 2462400176 - 2462502167